Foreningen

Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Sundeved.
Dens hjemsted er Aktivitetshuset i Ullerup.
Foreningen dækker sognene Nybøl, Sottrup og Ullerup.

Foreningens formål er at skabe interesse for og at udbrede kendskabet til Nybøl, Sottrup
og Ullerup sognes historie. Dette kan ske ved at udgive publikationer om lokalhistoriske
emner samt ved at arrangere foredrag, udstillinger, udflugter m.m.
Desuden har foreningen til formål at drive lokalhistorisk arkivvirksomhed.

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder
kan optages med rettigheder svarende til ét medlemskab.
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent.
Det er generalforsamlingen der godkender kontingentet.
Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.